Karaboğa Hukuk & Danışmanlık, İcra müdürlükleri nezdinde başlatılan ve akabinde mahkemelere sirayet eden hukuki uyuşmazlıklarda somut olaya göre alacaklı veya borçlu vekilliği yaparak icra avukatı olarak hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz, alacaklarını tahsil edemeyen müvekkilleri için gerekli icra işlemlerini yaptığı gibi borçlu konumunda bulunan müvekkillerine de gerekli hukuki desteği sağlamaktadır. Borçlu müvekkilleri aleyhine başlatılmış olan icra takiplerini durdurmak, itirazları yapmak, hukuka aykırı bir durumun bulunması halinde icra mahkemeleri veya genel mahkemelerde dava açmak gibi hukuki hizmetleri vermektedir. Hukuk büromuz borçlu müvekkillerinin hali hazırdaki ve muhtemel haklarını korumayı hedefleme ve bunun için de müvekkilleri açısından herhangi bir risk oluşturmaması adına gerekli bildirimleri yapmaktadır. Ayrıca borcunu ödemek isteyen müvekkilleri için alacaklılar ile görüşmeler sağlamakta, borcun niteliğine ve miktarına uygun olarak ödeme planı hazırlamakta ve süreci takip etmektedir.

Hukuk büromuz aynı zamanda; tahsil edilemeyen cari hesap özetlerinin, fatura alacaklarının, karşılıksız çıkan çek, senet yahut emre yazılı senetlerin tahsilatlarının sağlanması adına gerekli icra takiplerini ve işbu icra takiplerinden kaynaklanan davaları İcra Hukuku alanındaki ekibiyle sürdürmektedir.

Dava sürecine nazaran daha kısa sürede sonuçlanan icra takip işlemleri 2004 sayılı İcra İflas Kanunu başta olmak üzere; sair yasal mevzuatlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Alacağın cinsine, alacağı gösteren yazılı belgeye, alacak bir malvarlığı ile teminat altına alınmış ise (rehin, ipotek vs.) teminatın cinsine ve miktarına bağlı olarak yapılacak takip işlemi belirlenecektir. İcra takip işlemlerinin son aşamasını haczedilen veya teminatın paraya çevrilmesi yoluyla satışı istenen tanışır veya taşınmazın ihalesi oluşturmaktadır. İcra müdürlüğü kanalıyla yapılacak olan ihale sonrasında borçlu veya hakkı ihlal edilen 3. Kişiler tarafından “ihalenin feshi” davası ile karşılaşılabilecektir. İİK hükümlerine göre büyük önem arz eden ihalenin feshi davasının sonuçsuz bırakılması için yapılacak her bir icra işleminin hukuka uygun yapılması gerekmektedir. Bu sebeple; işlemlerin bir icra avukatı ile birlikte sürdürülmesinde fayda bulunmaktadır.